Kho tiền quốc gia được bảo vệ cẩn mật như thế nào?

Theo dự thảo Thông tư quy toan chế độ quản lý tiền mặt, giấy má có ví, tài sản quý giá trong suốt hệ thống Kho tệ nạn Nhà nác còn đặt Bộ Tài chính gửi lấy quan điểm góp ý mực tàu danh thiếp cỗ ngành hệ trọng, kho tiền nhà nác chỉ đặt bật cùng mục đích như sau: gửi ra/lấy ra tiền mặt và giấy má có ví, tài sản. Sắp tập, cù lao kho, vệ sinh chống mai mọt, chuột, vín, ẩm mốc xì. Sửa sửa, lắp đặt trang bòn bị và cứu tài sản khi có sự cố.

Thông tư cũng quy toan rõ 7 đối tượng đặt phép thuật ra/ra kho tiền nhà nác. Mỗi dò ra/ ra kho tiền, chừng người giả dụ ký công nhận ra “Sổ theo dõi ra/ ra kho tiền”.

Theo quy đệ trình, trước khi ra và sau khi ra khỏi kho tiền, danh thiếp thành viên giữ xìa khóa giả dụ có mặt đầy đủ đặt chứng kiến việc bật, tắt cửa kho tiền. Các thành viên giữ xìa khóa giả dụ từ bảo vệ bí ẩn mã mạng, xìa khóa cửa kho tiền khi bật, tắt cửa kho tiền. Khi ra, thó kho ra trước hết, khi ra thó kho ra sau rốt. Trường ăn nhập hỉ ra kho, giả dụ đơn người giữ xìa khoá cửa kho ra ngoài thời ắt dã man người đều giả dụ ra khỏi kho. Việc rà trước khi ra và sau khi ra khỏi kho tiền cũng đặt quy toan chi tiết. Các thành viên giả dụ tuân quy toan chẳng đặt đem bao, túi, đôi, ví tiền tài cá nhân chủ nghĩa ra trong suốt kho.

Về nguyên tắc bảo vệ kho tiền, dự thảo Thông tư quy toan kho tiền chỉ có 1 cửa ra ra độc nhất, cửa kho giả dụ có giàu chừng bè tuần tra sắt. Tuỳ theo chừng chừng bè cửa đặt quy toan mạng lượng khoá cụ thể, ứng cùng loại khoá mạng hay khoá ổ.

Nhà máy In tiền Quốc gia thông tin lời 30 tỷ trong suốt năm 2015

Theo T.Hà

Người cần lao